Instytut Teologiczny w ŁodziAkademia Katolicka w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na kolejny wykład otwarty z cyklu „Duchowość dla Warszawy”.

Kolejny wykład, zatytułowany „Wirus depresji. Jak go rozpoznać i pomóc najbliższym” wygłoszą: dr Justyna Dworczyk (psychoterapeutka) oraz ks. dr Marcin Kłosowski (psycholog).

Wykład odbędzie się 15 grudnia (środa) o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (dawna Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66). Wstęp wolny.

Więcej

Duchowość dla Warszawy – “Jak (nie) iść do spowiedzi. Poradnik do konfesjonału”

Spowiedź to wpisanie grzechów na rachunek, który już zapłacił Jezus” – takie słowa padły na kolejnym wykładzie z cyklu Duchowości dla Warszawy, który dotyczył sakramentu pojednania. O tym „Jak (nie) iść do spowiedzi”, przekonywali słuchaczy zgromadzonych 18 listopada w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap (teolog moralista) oraz ks. dr Tomasz Liszewski (psycholog, psychoterapeuta)

Studia z etyki dla nauczycieli w łódzkim Instytucie Teologicznym

Studia z etyki dla nauczycieli prowadzone są w Instytucie Teologicznym w ramach afiliacji do Akademii Katolickiej w Warszawie. Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2021-2022 rozpoczną się w sobotę 12 lutego 2022 r. (Dwa pozostałe semestry: w kolejnym roku akademickim).


  • Adresaci studiów podyplomowych:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i które zdobyły już przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Nie tak dawno Minister Edukacji i Nauki zapowiedział zmianę zasad uczęszczania na lekcje religii i etyki w szkołach publicznych. Zakładają one obligatoryjność zajęć etyki dla uczniów, których rodzice nie wyrażą woli zorganizowania przez szkołę lekcji religii. Proponowane przez Instytut studia wychodzą naprzeciw tym zapowiedziom. Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie uczestnikom zdobycia uprawnień do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania studiów i tryb nauki: Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty, z reguły dwa razy w miesiącu.


  • Liczba godzin i punktów ECTS. Egzamin końcowy:

Program studiów przewiduje: minimum 270 godzin zajęć wykładowych oraz 90 godzin praktyk w szkole. Są one obowiązkowe także dla osób posiadających już uprawnienia pedagogiczne, ale pragnących uzyskać dodatkowo uprawnienia do nauczania etyki jako kolejnego przedmiotu. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 60. Studia kończą się komisyjnym egzaminem końcowym z podanej wcześniej listy zagadnień.

Podstawą przyjęcia na studia: jest złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Instytutu Teologicznego w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 7 oraz rozmowa rekrutacyjna. Podstawowe dokumenty to: podanie o przyjęcie na studia; ankieta personalna; życiorys; odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich; potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego; dwa zdjęcia.


Limity przyjęć: Studia nie zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się mniej niż 12 kandydatów. Maksimum 40 osób (według kolejności złożonego kompletu dokumentów i rozmowy rekrutacyjnej).

Studia są odpłatne: 700 zł za każdy semestr.

Termin rekrutacji / składanie dokumentów: wszystkie soboty listopada 2021 i soboty stycznia 2022 z wyjątkiem 01.01.2022 w godzinach od 9.30 do 13.00.

Szczegółowe informacje o rekrutacji, studiach i planie zajęć podane są na internetowej stronie Instytutu: archidiecezja.lodz.pl/akw-it.

ks. dr hab. Jan Wolski
dyrektor Instytutu Teologicznego


Kolejny nasz student, p. Piotr Dziewulski, pomyślnie ukończył studia zdając 15.10.2021 r. egzamin magisterski: przedstawił pracę dyplomową pt. "Obraz Jezusa Miłosiernego w pismach s. Marii Franciszki Kozłowskiej i s. Faustyny Kowalskiej", którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Perzyńskiego.

Składamy Naszemu Magistrowi gratulacje i życzymy wielu możliwości przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy!

0102030405

Abp Ryś podczas inauguracji roku akademickiego: studia są ważne, ale życiem jest dopiero miłość

- Franciszek i Pan Jezus się schodzą w tym przesłaniu, kiedy mówią – studia są ważne, ale życiem jest dopiero miłość. Studia uprawiane bez miłości, nie są studiami. Jak mówił św. Grzegorz Wielki, kto nie kocha Prawdy, jeszcze jej nie poznał!– mówił do studentów łódzkich uczelni teologicznych arcybiskup Grzegorz Ryś.

Mszą świętą celebrowaną 4 października w bazylice archikatedralnej zainaugurowano nowy rok akademicki 2021/2022 w łódzkich uczelniach teologicznych. W liturgii uczestniczyli rektorzy wyższych uczelni Łodzi, oraz studenci rozpoczynający w tym roku swoją przygodę z teologią.

W homilii łódzki pasterz odwołując się do liturgii Słowa wskazał na to, że - można by się pytać dlaczego Jezus na początek roku akademickiego mówi do nas o miłości? Być może chce nam powiedzieć, że niezależnie jak istotna jest w naszym życiu wiedza, nie jest jednak punktem dojścia. Wiedza jest istotna i w rozmowie, którą opisuje dzisiejsza ewangelia. Jezus odwołuje się do wiedzy, którą ma – koniec końców uczony w prawie – co jest napisane w prawie? Co ci mówi twoja wiedza? Ale punktem dojścia jest dwukrotnie wypowiedziane słowo – „to czyń”, „idź i czyń podobnie”. Jezus chce nam w tym pierwszym wykładzie, że sama wiedza jeszcze nie jest życiem, niezależnie od tego, jak ważne miejsce w naszym życiu mogą zajmować studia i uprawianie nauki! – tłumaczył abp Ryś.

Więcej na stronie Archidiecezji Łódzkiej
Nowy rok, nowe kierunki, nowe nadzieje

– Rok akademicki 2021/2022 uważam za otwarty – tymi tradycyjnymi słowami Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. prof. Krzysztof Pawlina, rozpoczął kolejny rok pracy naszej uczelni. Mszy świętej o godz. 16:00 przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Uroczysta inauguracja zgromadziła ponad 20 rektorów i wicerektorów warszawskich uczelni, biskupów, profesorów, kleryków, studentów i kilkuset gości związanych z akademią.

Witając zaproszonych gości ks. prof. Krzysztof Pawlina zadał pytanie o rolę humanizmu w czasach niepokoju. – Czy wystarczy opanować technikę, mieszać farby i dźwięki, słowa i kamienie, aby nosić zaszczytne miano humanisty? – pytał retorycznie. Temat rozwinął w czasie wykładu inauguracyjnego Antoni Libera, znakomity polski pisarz, tłumacz i krytyk literacki. Opisując sytuację polskiej kultury i polskiej historii postawił tezę, że po raz kolejny znajdujemy się na ostrym zakręcie naszych dziejów.

Nowi studenci złożyli ślubowanie. W podsumowaniu kard. Kazimierz Nycz poprosił, by świat nauki i kultury – mimo trudności – nie rezygnował z podtrzymywania wysokich standardów działania i życzył wszystkim Bożej opieki.

Galeria – Msza Święta
Galeria – inauguracja

Więcej na stronie AKW
Pomoc materialna - rok akademicki 2021/2022

Wnioski o stypendia pomocy materialnej (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów) z kompletną dokumentacją można składać do 26 października 2021 do OKS. Za kompletność wniosku odpowiada student, proszę więc dokładnie przeczytać regulamin i załączniki.

  • Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta nie uległa zmianie i wynosi 1050,00 zł (netto).
  • Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2020 roku wynosił 3819,00 zł.
ZałącznikInauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego – 4.10.2021 r. - rozpoczęcie mszą św. g. 10:00 w bazylice archikatedralnej
Kongregacja Edukacji Katolickiej, Instrukcja o zastosowaniu sposobu zdalnego nauczania w uniwersytetach/wydziałach kościelnych ( 13 maja 2021 r.)

Tekst dokumentu jest zastosowaniem konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, choć rzecz jasna nawiązuje do sytuacji stworzonej przez pandemię. Stwierdza, że kanoniczne stopnie akademickie będą osiągane dzięki obecności i bezpośrednim relacjom między profesorami a studentami, studentów między sobą, z wykorzystaniem bibliotek i tylko niewielkiej części ewentualnego nauczania online. Jednocześnie zaleca ona: „wydziały kościelne mogą rozszerzyć swoją ofertę kształcenia akademickie, aby dotrzeć do tych, którzy w taki czy inny sposób są włączeni w działalność ewangelizacyjną”. Są to pracownicy duszpasterscy, zakonnicy i zakonnice, a także „ludzkie peryferie”, czy osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w kursach akademickich, ale które w ten sposób mają możliwość lepszego poznania tematyki, by włączyć się w dzieło ewangelizacji. Instrukcja konkretnie wskazuje, w jaki sposób kształcenie na odległość i technologie informacyjne mają być włączone do różnych kursów, a przede wszystkim do stopni akademickich, w tym charakterystyki platform telematycznych i wsparcia finansowego dla osób korzystających z kształcenia zdalnego. Oczywiście pozostaje jasne, że w przypadku rzeczywistej potrzeby (np. klęski żywiołowe, stan zdrowia itp.) wszystko może się zmienić. Nauczanie zdalne nie jest zwyczajną metodą studiowania, zwłaszcza dla stopni kanonicznych, ale jest bardzo użytecznym środkiem ewangelizacji i formacji, który należy w pełni wykorzystać – czytamy w najnowszej instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej.
Teologia – studiować, by mądrzej żyć!

[TEOLOGIA] ,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie Światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Aby mieć czyste spojrzenie człowiek wierzący powinien przychodzić na wykłady po spowiedzi. Inaczej słucha się o Bogu w grzechu, a inaczej w łasce uświęcającej.

Człowiek, który studiuje teologię to człowiek, który ciągle szuka. Naturą człowieka Kościoła jest troska. Brak troski powinien być niepokojącym sygnałem dla osoby wierzącej. Człowiek studiujący teologię uczy się pomagać ludziom.

Człowiek, który studiuje teologię – człowiek Kościoła – gromadzi się wokół dobra, które się tworzy. Wierzący powinni solidaryzować się ze sobą, szczególnie kiedy coś dobrego ma miejsce. Jeśli coś wartościowego się dzieje, ludzie Kościoła powinni być wokół tego wydarzenia, aby nikt tego nie zniszczył.

Człowiek, który studiuje teologię powinien być zakorzeniony w górze Synaj ale zarazem żyć w taki sposób, aby dokonywały się w jego życiu słowa wypowiedziane na górze błogosławieństw. Góra Synaj to kamienne tablice, a student teologii powinien kierować się przykazaniami ze względu na serce pulsujące miłością. Serce z ciała, w przeciwieństwie do serca kamiennego, przestrzega przykazań nie z nakazu, ale z obfitości”.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor AKW
26 czerwca 2021 roku pierwsze studentki VI roku złożyły pomyślnie egzamin magisterski ku zadowoleniu obu stron.


Pośród zmieniających się trendów i uwarunkowań, ciągle na nowo stawiamy sobie pytanie o tożsamość kobiety, zgodnie zamysłem Boga. Skąd czerpać wzorce, które pozwolą dzisiejszym kobietom stawać się coraz bardziej sobą i rozwijać swoją kobiecość? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas kolejnego spotkania z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowanego przez Akademię Katolicką w Warszawie. Wykład zatytułowany „Jestem kobietą. Jak nie zgubić prawdziwej siebie?” wygłoszą: s. Anna Maria Pudełko AP (psychopedagog) oraz Magdalena Kleczyńska (doradca rodzinny).

Wykład odbędzie się online 18 maja (wtorek), o godzinie 19.00 i będzie transmitowany w internecie. Link do transmisji można będzie znaleźć na stronie internetowej uczelni:
akademiakatolicka.pl

Żródło informacji do tego ogłoszenia: https://www.ekai.pl/duchowosc-dla-warszawy-jestem-kobieta-jak-nie-zgubic-prawdziwej-siebie/

Przeżywamy w Kościele Rok świętego Józefa, którego osoba i życie skłania nas do refleksji nad współczesną rolą mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie.

Temat ten zagości na kolejnym spotkaniu w cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowanym przez Akademię Katolicką w Warszawie. Wykład zatytułowany „O (nie) męskości – czyli jaki mężczyzna jest dziś potrzebny?” wygłoszą: Janusz Wardak (trener i mówca z obszaru wychowania, współtwórca Akademii Familijnej, członek Rady Rodziny) oraz Marcin Gomułka (ewangelizator, współautor projektu promującego małżeństwo sakramentalne „Początek wieczności”).

Wykład odbędzie się on-line 25 marca (czwartek), o godzinie 19.00.
Serdecznie zapraszamy!
Akademia Katolicka w Warszawie i Komitet Nauk Teologicznych PAN zapraszają na drugą debatę z cyklu “Pro-tempore dialog nauk”. Spotkanie zatytułowane: “Czy można być wolnym i odpowiedzialnym w świecie sztucznej inteligencji?” odbędzie się 11 marca o godz. 19.00 i będzie dostępne w formie online. Na postawione w tytule pytanie odpowiedzi będzie szukało trzech naukowców:
prof. PAN Piotr Lichacz – etyk,
dr Andrzej Mleczko, programista i informatyk
oraz o. dr Janusz Pyda OP, teolog i filozof.„Pro Tempore. Dialog Nauk” – to cykl debat naukowych toczących się na styku nauk teologicznych, ścisłych i humanistycznych.
Pierwsze spotkanie odbyło się 22 stycznia 2021 i dotyczyło problemu wolności i odpowiedzialności w dobie naturalizmu antropologicznego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.protempore.mkw.pl.


Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy”

15 stycznia 2021

„Dlaczego święci? – Bo w tych trudnych, niepewnych czasach, w zagubieniu spowodowanym pandemią opieka świętych jest konieczna. Bezradność wywołana niepewnością jutra, również tą materialną, przyzywa pomocy tych, którzy w sposób radykalny przeszli swoje życie i są dla nas inspiracją i wsparciem” – tak wyjaśnia powstanie cyklu piosenek o świętych ich autor i kompozytor – Marcin Styczeń. Kolejne spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, zorganizowane przez Akademię Katolicką w Warszawie stanowiło program słowno-muzyczny, skupiający się na sylwetkach 14 świętych i błogosławionych.

Koncert odbył się 14 stycznia i był transmitowany online. Autor w swych utworach przekazywał głębię postaci i ich wyjątkowość, którą odkrył po długiej medytacji i wczytywaniu się w ich życie: „do każdej z postaci szukałem klucza”. Dlatego część piosenek muzyk wyśpiewał w pierwszej osobie, oddając swój głos bohaterom i ich drodze świętości.

Koncert rozpoczęły słowa wprowadzenia ks. prof. Krzysztofa Pawliny, rektora Akademii Katolickiej, który porównał świętych do gwiazd, które rozświetlają zasnute chmurami niebo, trudności chwili obecnej, świata, który zmaga się z pandemią. „Dzięki tym utworom – zauważył – świętość znów może zapukać do naszych serc”.

Marcin Styczeń wraz z zespołem wykonał 14 utworów, które składają się na płytę „Święci”: św. Brat Albert, św. Ignacy Loyola, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jadwiga Królowa, bł. Michał Giedroyć, św. Maksymilian Kolbe, św. Jan od Krzyża, św. Szarbel, św. Faustyna, św. O. Pio, Kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II, św. Jadwiga Śląska, św. Franciszek z Asyżu. Każda z piosenek została opatrzona komentarzem autora, który wyjaśnił własne rozumienie świętości i specyfiki ich powołania.


Komitet Nauk Teologicznych PAN wraz z Akademią Katolicką w Warszawie podejmuje inicjatywę zorganizowania cyklu debat naukowych na tematy ważne dla współczesności.

Cykl ten - zatytułowany Pro tempore. Dialog nauk - rozpocznie się 22 stycznia (piątek) o godz. 19.00.

Tematem pierwszego spotkania będzie wolność, a konkretnie Wolność i odpowiedzialność w dobie naturalizmu antropologicznego.

Zaproszenie do debaty przyjęli:

- pan prof. Stanisław Judycki, filozof, kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii Uniwersytetu Gdańskiego;

- pan prof. Konrad Talmont-Kamiński, filozof i kognitywista, kierownik Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Białostockiego;

oraz

- o. dr Janusz Pyda, dominikanin, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie.

Poniżej przekazuję link do uczestnictwa w tej debacie i zapraszam do współtworzenia tego dzieła. https://youtu.be/aOweYBKz0pk

Serdecznie pozdrawiam,
Ks. Krzysztof Pawlina

Od dnia 31 października zajęcia w Instytucie Teologicznym w Łodzi odbywają się w formie online.

Uczelnia nasza korzysta z centrum pracy zespołowej na platformie Microsoft 365: Microsoft Teams, czyli usługi internetowaej opartej na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej.

Każdy student i wykładowca otrzymał bezpłatny dostęp do niej – indywidualny adres e-mail i hasło.

Szczegóły korzystania z tej platformy są podane w liście ks. dyr. Jana Wolskiego przekazanym już studentom i wykładowcom.

AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

AKW następczyni PWTW

Podczas inauguracji roku akademickiego 2020-2021, Ks. kard. Kazimierz Nycz poinformował o ustanowieniu następczyni Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, którą jest Akademia Katolicka w Warszawie. Uczelnia została erygowana za zgodą Stolicy Apostolskiej dekretem Ks. Kardynała z dnia 15 sierpnia 2020 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w setną rocznicę Cudu nad Wisłą.

W związku z powyższym
Instytut Teologiczny w Łodzi jest afiliowany do
Akademii Katolickiej w Warszawie,
a studenci są słuchaczami ww. Akademii.


Zmianie ulega również domena (adres internetowy) oraz adres poczty elektronicznej.
Aktualne dane to:
http://archidiecezja.lodz.pl/akw-it/
e-mail: akt-it@archidiecezja.lodz.pl