Instrukcja o działalności inwestorów kościelnych

W sakralnym i kościelnym budownictwie oraz działaniach podejmowanych na rzecz ochrony i konserwacji zabytków, a także przy zakładaniu i urządzaniu cmentarza należy zachować przepisy prawa budowlanego, Statuty III Synodu Archidiecezji Łódzkiej oraz niżej podane normy.

 

Budownictwo sakralne i kościelne

1. Decyzję o budowie kościoła, kaplicy i innego obiektu kościelnego oraz o ich rozbudowie, kapitalnym remoncie, zmianie wystroju wnętrza i konserwacji podejmuje Arcybiskup. O potrzebach w dziedzinie budownictwa sakralnego i kościelnego inwestor powiadamia Arcybiskupa bezpośrednio bądź za pośrednictwem Komisji do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich (por. art. 348-350 Statutów).

2. Po otrzymaniu zgody Arcybiskupa na budowę inwestor obowiązany jest uzyskać decyzję właściwych władz lokalnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym celu inwestor sporządza wniosek, do którego załącza projekt koncepcyjny.

3. Projekt koncepcyjny obiektu sakralnego i kościelnego powinien być wykonany przez architekta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt ten należy przedstawić w trzech egzemplarzach do zaopiniowania kurialnej Komisji do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich jeszcze przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji projekt koncepcyjny załącza się do wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek ten składa się we właściwym terenowo wydziale architektury, budownictwa i nadzoru budowlanego.

5. Decyzja władz lokalnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu upoważnia inwestora do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego (technicznego), który stanowi podstawę do wydania zezwolenia na budowę obiektu sakralnego lub kościelnego. Jeden egzemplarz tego projektu inwestor składa w kurialnej Komisji do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich w celu sprawdzenia, czy jej uwagi i zalecenia zostały uwzględnione.

6. Z wnioskiem o zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę do właściwego terenowego organu budowlanego inwestor zwraca się po sprawdzeniu projektu przez Komisję.

7. Inwestor odpowiedzialny jest za zorganizowanie procesu budowy oraz stworzenie możliwości odbioru robót budowlanych przez osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych.

8. Do obowiązków inwestora należy powołanie kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane właściwej specjalności.

9. Inwestor ma obowiązek powołać inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy realizuje:

10. Kurialna Komisja do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich upoważniona jest do kontroli przebiegu prac budowlanych.

11. O przystąpieniu do realizacji obiektu oraz o obsadzie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego inwestor powiadamia organ, który zezwolił na budowę.

12. Realizacja obiektu musi być prowadzona zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem. Samowolne wprowadzanie zmian w czasie realizacji obiektu grozi otrzymaniem nakazu rozbiórki całego obiektu lub jego części na koszt inwestora oraz nałożeniem grzywny.

13. Projekty wnętrza obiektu sakralnego bądź jego elementów powinny być opracowane przez głównego projektanta-architekta lub - przy jego udziale - przez artystę plastyka. Projekt przed jego realizacją należy przedłożyć w kurialnej Komisji do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich w celu ich akceptacji.

14. Projekt tablicy pamiątkowej, która ma być umieszczona w obiekcie sakralnym lub na jego ścianie zewnętrznej, powinien być uzgodniony z Kurią przed jego realizacją.

 

Ochrona oraz konserwacja zabytków i dzieł sztuki

15. Za ochronę zabytków i dzieł sztuki oraz za ich fachową konserwację odpowiedzialny jest proboszcz, względnie rektor kościoła (por. art. 351-352 Statutów).

16. Dziekan w ramach przeprowadzanej wizytacji parafii swego dekanatu powinien sprawdzać stan przedmiotów artystycznych i zabytków parafii oraz ich zgodność ze sporządzoną dokumentacją.

17. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, remont albo rozbiórka obiektu sakralnego lub kościelnego, wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską, wymaga - przed przystąpieniem do realizacji - uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz akceptacji kurialnej Komisji do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich.

18. Gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub jest objęty nadzorem konserwatorskim, projekt renowacji, rekonstrukcji czy konserwacji powinien uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i kurialnej Komisji do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich.

19. O potrzebie zabezpieczenia i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków parafialnych proboszcz powinien poinformować Kurię, załączając opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wskazując wykonawcę. Z przebiegu prac konserwatorskich sporządza się protokół z dokumentacją technologiczną i fotograficzną, którego jeden egzemplarz należy przekazać do Kurii, drugi - pozostawić w parafii. O potrzebie i przebiegu prac konserwatorskich należy dokładnie i na bieżąco informować parafian.

 

Cmentarze

20. Zakładanie i urządzanie cmentarzy wyznaniowych - po wcześniejszym uzyskaniu zgody Arcybiskupa - powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

21. Administratorem cmentarza parafialnego jest proboszcz. Jego obowiązkiem jest prowadzenie przewidzianej prawem dokumentacji, do której należy przede wszystkim:

22. W miejscowościach, gdzie jest więcej parafii, Arcybiskup może zdecydować o przejęciu zarządu nad cmentarzem (cmentarzami) przez kurialną Komisję do Spraw Cmentarzy.

23. Administrator cmentarza zobowiązany jest troszczyć się o porządek na cmentarzu (cmentarzach) oraz otoczyć opieką groby zmarłych kapłanów, krzyże i nagrobki o wartości historycznej i artystycznej, także innych wyznań.