Instrukcja o katechizacji

Zasady ogólne

1. Nauczaniem religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo należy objąć dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz młodzież w szkołach ponadpodstawowych. W celu pełnego zrealizowania tej zasady parafia może udostępnić własne pomieszczenia (np. dawne sale katechetyczne) na zajęcia podejmowane przez szkołę w ramach katechizacji.

2. Katechezę należy prowadzić na podstawie programu i podręczników zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski. Zasada ta odnosi się także do innych pomocy katechetycznych. Narzędziem niezbędnym w prowadzeniu katechizacji jest zeszyt ucznia.

3. Proboszcz powinien być w stałym kontakcie z kierownictwem szkoły. Przynajmniej raz w miesiącu winien organizować spotkania ze wszystkimi katechetami.

W parafii należy powołać radę katechetyczną. W skład rady wchodzą: wszyscy katecheci i po dwóch przedstawicieli rodziców z każdej szkoły. Rada odbywa zebrania pod przewodnictwem proboszcza przynajmniej raz na dwa miesiące.

4. Raz w roku proboszcz hospituje każdego z katechetów w szkole swojej parafii. Wizytację nauki religii w szkole przeprowadza kurialny wizytator.

5. Początkujący katecheta powinien być w stałym kontakcie z metodykiem nauczania religii.

 

Katechizacja

6. Z katechetą (duchownym, siostrą zakonną, świeckim), który otrzymuje skierowanie Arcybiskupa, szkoła podpisuje umowę na czas określony lub nieokreślony w zależności od ustaleń zawartych w skierowaniu.

Skierowanie Arcybiskupa udzielane jest w odpowiedzi na pisemną prośbę proboszcza, który wcześniej uzyskuje od kandydata na katechetę oświadczenie o sumiennym wywiązywaniu się z podjętych zadań. Kandydat ten powinien wykazywać się odpowiednią religijnością i wykształceniem.

7. Takie sprawy jak zmiana czy zwolnienie katechety, jego dłuższa nieobecność w szkole, urlop (macierzyński, wychowawczy) itp. proboszcz omawia z kurialną Komisją do Spraw Katechetycznych.

8. Tak należy realizować posługę duszpasterską w parafii, aby księża nigdy nie opuszczali lekcji religii i nie spóźniali się na zajęcia w szkole.

9. Katecheta powinien prowadzić również dziennik lekcyjny na użytek parafii.

Absolwenci szkoły podstawowej i średniej powinni otrzymać specjalne świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły podstawowej i średniej.

10. Katecheta ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej. Stanowi to formę ewangelizowania środowiska nauczycielskiego i sposób aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej.

11. Katecheta zadba, aby aktywnie włączać uczniów w życie Kościoła. Dlatego, gdzie będzie to możliwe, niech tworzy na terenie szkoły organizacje i ruchy katolickie, odnosząc się z czujnością do innych grup i stowarzyszeń (por. art. 164 Statutów).

12. Każdy, kto prowadzi katechizację w szkole, zobowiązany jest do systematycznego samokształcenia oraz do udziału w formacji chrześcijańskiej i nauczycielskiej (świecki katecheta, siostra katechetka, ksiądz katecheta i ksiądz prefekt).

13. W parafii należy prowadzić regularną katechezę dorosłych. Przyjmuje ona różnorakie formy. Jedna z nich polega na kontakcie z katolickimi mediami (np. książką, prasą, radiem).

Katechezą powinna być objęta również młodzież pracująca.

14. Jednym z warunków skutecznej katechezy jest współpraca katechety z rodzicami, która powinna mieć zawsze charakter oddziaływań ewangelizacyjnych i pedagogizujących.

Spotkania z rodzicami katechizowanych należy organizować w parafii przynajmniej trzy razy w ciągu roku.

Również w szkole niech katecheta organizuje regularne zebrania z rodzicami swoich uczniów (oprócz zwykłych "wywiadówek").

15. Księdzu, któremu Arcybiskup zleca przede wszystkim katechizację w szkołach ponadpodstawowych oraz duszpasterstwo nauczycieli i młodzieży, przysługuje status prefekta (por. art. 108 Statutów). W szkole prefekt pracuje w wymiarze pełnego etatu. Swoje duszpasterskie zadania wypełnia on w parafii, do której otrzymał nominację na wikariusza. W związku z tym:

 

Duszpasterstwo katechetyczne

16. Dla uczestników katechezy szkolnej należy organizować w parafii różne formy spotkań duszpasterskich, jak np. kręgi dyskusyjne, zajęcia świetlicowe i oratoryjne, wspólne pielgrzymki.

17. W roku bezpośredniego przygotowania do Pierwszej Komunii świętej (klasa druga) należy organizować w niedziele specjalne msze święte dla dzieci i ich rodziców.

18. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno się odbywać w parafii (por. art. 218 Statutów). Zachowując art. 217 Statutów, można przygotowywać do bierzmowania starszą młodzież klas licealnych i szkół zawodowych. Grupa bierzmowanej młodzieży nie powinna przekraczać 250 osób. Przynajmniej dwa spotkania duszpasterskie należy przeprowadzić dla rodziców i świadków bierzmowania.

Katecheci zadbają, aby kandydaci do sakramentu bierzmowania wybierali sobie imiona świętych patronów.

Dorosłych kandydatów do bierzmowania oraz młodzież pozaszkolną przygotowuje ich własna parafia (minimum sześć katechez).

19. W duszpasterstwie parafialnym należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci specjalnej troski. Ich katechizowanie wymaga często przygotowania indywidualnego (np. do sakramentu pokuty). W związku z tym zaleca się podejmowanie przez katechetów specjalistycznej formacji w tej dziedzinie.