Statut Rady Kapłańskiej

1. Rada Kapłańska jest to "zespół kapłanów, będący jakby senatem Biskupa i reprezentującym prezbiterium. Jej zadaniem jest wspieranie Biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego" (kan. 495 § 1).

 

Zadania

2. Rada Kapłańska spełnia zadania określone prawem powszechnym, m.in.:

  1. służy radą przy erygowaniu parafii, znoszeniu i dokonywaniu w nich zmian (por. kan. 515 § 2),
  2. wypowiada się przy erygowaniu parafii, znoszeniu i dokonywaniu w nich zmian (por. kan. 1215 § 2).

3. Ponadto Rada Kapłańska:

  1. służy Arcybiskupowi pomocą w sprawach duszpasterskich i administracyjnych jako ciało doradcze,
  2. współpracuje z Arcybiskupem, przedstawiając mu problemy jakie nurtują Kościół łódzki,
  3. wypowiada się w kwestiach zleconych jej przez Arcybiskupa.

4. Do szczególnych zadań Rady Kapłańskiej należą sprawy dotyczące prezbiterium Archidiecezji, np.:

  1. współtroska o dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji duchowieństwa,
  2. współodpowiedzialność za budzenie powołań oraz ich formację,
  3. współpraca w realizacji inicjatyw, przedsięwzięć i obchodów o zasięgu ogólnodiecezjalnym.

 

Skład

5. W skład Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej wchodzi dwudziestu czterech kapłanów: dwunastu z urzędu i z nominacji Arcybiskupa oraz dwunastu z wyboru (sześciu proboszczów i sześciu nieproboszczów).

6. Członkami Rady Kapłańskiej z urzędu są duchowni pełniący następujące funkcje w Archidiecezji:

7. Kierownictwo Rady sprawuje Sekretariat składający się z sekretarza oraz dwóch jego zastępców, których wybiera Rada Kapłańska w tajnym głosowaniu, a zatwierdza Arcybiskup.

8. Sekretariat Rady ma stałą siedzibę w gmachu Kurii Arcybiskupiej.

9. Członkiem Rady Kapłańskiej może być:

  1. każdy kapłan inkardynowany do Archidiecezji Łódzkiej,
  2. kapłan inkardynowany do innej diecezji oraz kapłan zakonny, jeśli pełnią w Archidiecezji Łódzkiej dla jej dobra jakiś obowiązek (por. kan. 498 § 1).

10. Kapłan wybrany do Rady Kapłańskiej staje się jej członkiem po zatwierdzeniu przez Arcybiskupa.

11. Kapłani wymienieni w pkt. 9 mają również czynne prawo wyborcze; w razie wątpliwości rozstrzygnięcie należy do Arcybiskupa.

12. Członek Rady Kapłańskiej może być wybrany na następne kadencje; ze zmianą swego statusu nie traci członkostwa (np. wikariusz po nominacji na proboszcza).

13. Członkowie Rady wnoszą do Sekretariatu propozycje i uwagi własne oraz otrzymane od kapłanów na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zebrania. Wszystkie wnioski opatrzone podpisami winny być przechowywane w archiwum Rady Kapłańskiej; odpowiada za nie każdorazowy Sekretariat.

14. Członkowie Rady przechowują protokoły i dokumenty, które z upływem swej kadencji lub z chwilą rezygnacji składają w Sekretariacie.

15. W przypadku śmierci lub przyjętej rezygnacji członka Rady Kapłańskiej, nowego członka, jeśli zmarły lub rezygnujący był z nominacji, mianuje Arcybiskup, jeśli zaś był z wyboru, na polecenie Arcybiskupa następuje wybór nowego.

 

Kadencja

16. Kadencja Rady Kapłańskiej trwa pięć lat.

17. Sede vacante Rada Kapłańska z samego prawa ulega rozwiązaniu (por. kan. 501 § 2).

18. Nowy Arcybiskup w ciągu roku od objęcia rządów w Archidiecezji zarządza nowe wybory do Rady Kapłańskiej (por. kan. 501 § 2).

19. Rada Kapłańska może być rozwiązana przez Arcybiskupa po przedłożeniu duchowieństwu powodów takiej decyzji (por. kan. 501 § 3). W takiej sytuacji Arcybiskup zarządza nowe wybory.

 

Działalność

20. Rada Kapłańska odbywa dwukrotnie w ciągu roku (na wiosnę i w jesieni) swoje sesje zwyczajne.

21. Nadzwyczajne zebranie Rady może być zwołane na życzenie Arcybiskupa lub na wniosek 1/3 członków Rady.

22. Przygotowanie sesji i zebrań należy do Sekretariatu, który w porozumieniu z Arcybiskupem ustala tematy, porządek i sposób głosowania, o czym przynajmniej na siedem dni przed rozpoczęciem danego zebrania powiadamia członków Rady.

23. Obradom przewodniczy Arcybiskup lub kapłan przez niego wyznaczony.

24. Wyniki obrad członkowie Sekretariatu lub Komisji ujmują w formie propozycji, które uchwalone bezwzględną większością głosów, zostają przedstawione przez sekretarza Arcybiskupowi do jego decyzji.

25. Głosowanie odbywa się na wniosek prowadzącego obrady lub 1/4 biorących udział w zebraniu. W sprawach dotyczących osób głosowanie jest zawsze tajne; w innych sprawach może odbywać się przez podniesienie ręki.

+ Władysław Ziółek
Arcybiskup Łódzki

ks. Andrzej Dąbrowski
Kanclerz

Łódź, 24 grudnia 1997 r.