Statut Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej

Postanowienia ogólne

Art. 1. Archikatedralna Kapituła Łódzka, erygowana przy kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi, wyniesionym do godności bazyliki mniejszej, stanowi kolegium kapłanów, wypełniających zadania wyznaczone kapitułom przez prawo powszechne oraz zlecone przez Arcybiskupa Łódzkiego (kan. 503 KPK).

Art. 2. Parafia archikatedralna jest odłączona od Kapituły, zgodnie z przepisami kan. 510 KPK.

Art. 3. Do zadań Kapituły wynikających z prawa powszechnego należy:

 1. sprawowanie bardziej uroczystych celebracji liturgicznych w bazylice archikatedralnej,
 2. troska o zapewnienie wiernym stałej posługi sakramentalnej związanej z urzędem kanonika penitencjarza.

Art. 4. Do szczególnych zadań zleconych Kapitule przez Arcybiskupa Łódzkiego należy:

 1. troska o kult Eucharystii związany zwłaszcza z codziennym wystawieniem Najświętszego Sakramentu w bazylice archikatedralnej oraz z Archidiecezjalnym Świętem Eucharystii,
 2. odpowiedzialność za organizowanie w bazylice archikatedralnej konferencji poświęconych dokumentom papieskim i Stolicy Apostolskiej,
 3. pogłębianie kultu św. Józefa, patrona Archidiecezji Łódzkiej oraz św. Stanisława Kostki, patrona bazyliki archikatedralnej,
 4. wspieranie Arcybiskupa Łódzkiego radą, kiedy zostanie o to poproszona.

Art. 5. Kanoników Kapituły mianuje Arcybiskup Łódzki, po zasięgnięciu opinii kanoników gremialnych.

Art. 6. Z chwilą ukończenia 75 roku życia:

 1. kanonik gremialny składa na ręce Arcybiskupa Łódzkiego rezygnację ze swego urzędu,
 2. po przyjęciu przez Arcybiskupa Łódzkiego rezygnacji kanonik gremialny otrzymuje tytuł kanonika seniora, zatrzymuje prawo do uczestniczenia w nabożeństwach i zebraniach Kapituły, a także prawo do stroju i odznak kanonickich.

Art. 7. Kapituła posługuje się własną pieczęcią.

Art. 8. Kapituła posiada osobowość prawną w rozumieniu prawa kościelnego (kan. 114 KPK) oraz prawa cywilnego.

Art. 9. Kapituła ma prawo nabywania, posiadania, administrowania i zbywania dóbr doczesnych. Jednakże wszelkie akty Kapituły muszą uprzednio uzyskać zgodę Arcybiskupa Łódzkiego.

Art. 10. Kanonicy zajmują miejsca w stallach bazyliki archikatedralnej zależnie od daty nominacji. Pierwsze miejsce, rozpoczynając od katedry biskupiej, zajmuje kanonik pełniący urząd dziekana, chyba że członkiem Kapituły jest Biskup Pomocniczy.

 

Struktura Kapituły

Art. 11. Archidiecezjalną Kapitułę Łódzką tworzy dwunastu kanoników gremialnych.

Art. 12. W Kapitule są następujące urzędy: dziekan, teolog, kustosz, penitencjarz i sekretarz.

Art. 13. Do obowiązków Dziekana należy:

 1. zwoływanie zebrań Kapituły i ustalanie ich porządku,
 2. przewodniczenie zebraniom Kapituły,
 3. ogłaszanie uchwał, podpisywanie protokołów, akt kapitulnych i korespondencji,
 4. informowanie Arcybiskupa Łódzkiego o podjętych uchwałach Kapituły,
 5. czuwanie nad harmonijnym ułożeniem stosunków między Kapitułą a proboszczem parafii archikatedralnej,
 6. reprezentowanie Kapituły na zewnątrz.

Art. 14. Do obowiązków Kanonika Teologa należy:

 1. troska o wypełnianie przez Kapitułę zadań, o których mowa w art. 4 pkt b) Statutu,
 2. podejmowanie - w ścisłej współpracy z proboszczem parafii archikatedralnej - przedsięwzięć w zakresie sprawowania świętej liturgii w bazylice archikatedralnej.

Art. 15. Do obowiązków Kustosza należy:

 1. troska o majątek ruchomy i nieruchomy Kapituły,
 2. odpowiedzialność za archiwum i biblioteką Kapituły, a także za insygnia kanonickie, o które powinien zatroszczyć się po śmierci zarówno kanonika gremialnego, jak i kanonika seniora oraz honorowego, a następnie złożyć je w archiwum,
 3. informowanie członków Kapituły o sytuacji materialnej kanoników starszych, chorych lub dotkniętych wypadkami losowymi,
 4. opracowywanie biogramów zmarłych członków Kapituły,
 5. troska o grobowiec Kapituły.

Art. 16. Kanonik Penitencjarz, stosownie do kan. 508 § 1 KPK, w oznaczone dni sprawuje w bazylice archikatedralnej sakrament pokuty.

Art. 17. Do obowiązków Sekretarza należy:

 1. protokołowanie zebrań Kapituły, wpisywanie protokołów do księgi zebrań i podpisywanie ich wraz Dziekanem,
 2. odczytywanie podczas zebrań Kapituły protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. prowadzenie bieżącej korespondencji Kapituły.

Art. 18. Kanonicy pełniący urzędy, o których mowa w art. 12, są wybierani przez Kapitułę na pięć lat i zatwierdzani przez Arcybiskupa Łódzkiego.

 

Prawa i obowiązki członków Kapituły

Art. 19. Członek Kapituły z chwilą otrzymania dekretu nominacyjnego nabywa prawa i podejmuje obowiązki, o których mowa w art. 20-25.

Art. 20. Kanonikom przysługuje:

 1. strój chórowy, dystynktorium kanonickie oraz miejsce w stallach bazyliki archikatedralnej,
 2. strój chórowy składa się z czarnej sutanny z obszywkami i guzikami koloru fioletowego, fioletowego pasa, rokiety z czerwonym podbiciem, fioletowego mantoletu i czarnego biretu z fioletowym pomponem,
 3. dystynktorium stanowi krzyż równoramienny, sporządzony zgodnie z wzorem załączonym w aneksie, i łańcuch. Kanonicy mają także prawo noszenia pierścienia. Dystynktorium i pierścień stanowią własność Kapituły.

Art. 21. Na zebraniach Kapituły prawo czynnego i biernego głosu mają tylko kanonicy gremialni.

Art. 22. Kanonik ma prawo do pochowania w grobowcu Kapituły.

Art. 23. Członkowie Kapituły zobowiązani są do:

 1. uczestniczenia w stroju chórowym w ogólnodiecezjalnych nabożeństwach, którym przewodniczy Arcybiskup Łódzki w bazylice archikatedralnej oraz innych kościołach Archidiecezji,
 2. uczestniczenia w stroju chórowym we mszy świętej celebrowanej w bazylice archikatedralnej w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i w uroczystość św. Stanisława Kostki,
 3. odprawiania w bazylice archikatedralnej mszy świętej koncelebrowanej za zmarłego Arcybiskupa Łódzkiego i Biskupa Pomocniczego w dniu pogrzebu lub w dniu wyznaczonym przez Dziekana,
 4. odprawiania w bazylice archikatedralnej w środę po Dniu Zadusznym mszy świętej koncelebrowanej za zmarłych biskupów łódzkich i członków Kapituły.

Art. 24. Członkowie Kapituły winni otoczyć duchową pomocą ciężko chorego kanonika, a w razie jego śmierci uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

Art. 25. Wypada, aby kanonicy w testamencie przekazywali swój majątek osobisty lub jego część na rzecz Kapituły.

 

Zebrania Kapituły

Art. 26. Kapituła gromadzi się na zebraniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Art. 27. Kapituła:

 1. zebranie zwyczajne odbywa w oktawie uroczystości świętego Stanisława Kostki, patrona bazyliki archikatedralnej.
 2. zebrania nadzwyczajne są zwoływane na polecenie Arcybiskupa Łódzkiego, na wniosek przynajmniej trzech członków Kapituły oraz ilekroć - zdaniem Dziekana - zachodzi taka potrzeba.

Art. 28. Miejscem zebrań Kapituły jest Kuria Arcybiskupia lub inne miejsce wskazane przez Dziekana Kapituły.

Art. 29. Zebranie Kapituły prowadzi Dziekan, a w razie jego nieobecności lub zawakowania tego urzędu - kanonik najstarszy nominacją. Zebranie rozpoczyna się modlitwą do Ducha Świętego lub odmówieniem odpowiedniej części Liturgii godzin z danego dnia. Po odczytaniu protokołu poprzedniego zebrania, omawia się sprawy przewidziane porządkiem obrad.

Art. 30.

 1. Kapituła podejmuje uchwały kolegialnie.
 2. Stosownie do kan. 119, 20 KPK, wiążąca uchwała Kapituły zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej większości uprawnionych do głosowania. Jeśli jednak po dwóch głosowaniach liczba głosów jest równa, Dziekan swoim głosem rozstrzyga sprawę.

Art. 31. W sprawach personalnych oraz w sprawach szczególnej rangi, a także na życzenie większości kanoników, głosowanie jest tajne.

Art. 32. Członkowie Kapituły mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach. Swoją nieobecność usprawiedliwiają wobec Dziekana, a w razie jego nieobecności lub wakatu tego urzędu, wobec kanonika, który przewodniczy zebraniu.

Art. 33. Uczestnicy zebrania Kapituły są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do omawianych spraw.

 

Kanonicy honorowi Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej

Art. 34. Arcybiskup Łódzki, po zasięgnięciu opinii Kapituły, nadaje niektórym kapłanom Archidiecezji Łódzkiej godność kanonika honorowego.

Art. 35. Kanonię honorową mogą otrzymać także kapłani należący do innej diecezji szczególnie zasłużeni dla Kościoła łódzkiego.

Art. 36. Kanonicy honorowi wspierają członków Kapituły w wypełnianiu zadań przepisanych w art. 3 i 4.

Art. 37. Kanonicy honorowi mają prawo do noszenia stroju chórowego określonego w art. 20 § 2 i 3.

Art. 38. Kanonicy honorowi winni wypełniać obowiązki określone w art. 23 a, b, odnoszące się do kanoników gremialnych.

 

Postanowienia końcowe

Art. 39. Wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Arcybiskup Łódzki.

Art. 40. Statut wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Arcybiskupa Łódzkiego.

+ Władysław Ziółek
Arcybiskup Łódzki

ks. Andrzej Dąbrowski
Kanclerz

Łódź, 9 grudnia 1997 r.