Statut Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej

Natura i zadania Rady

1. Rada Duszpasterska Archidiecezji Łódzkiej, w myśl prawa powszechnego, jest zespołem osób, który ma głos doradczy i działa pod przewodnictwem Arcybiskupa.

2. Zadaniem Rady jest wspieranie Arcybiskupa w sprawach odnoszących się do programowania i koordynowania działań duszpasterskich w Archidiecezji.

3. Rada wypełnia swoje zadania przez:

  1. rozeznawanie stanu życia religijnego i moralnego wiernych w Archidiecezji,
  2. zapoznawanie Arcybiskupa z duchowymi potrzebami wiernych,
  3. przedstawianie Arcybiskupowi propozycji i sugestii odnoszących się do różnorakich działań duszpasterskich podejmowanych w Kościele łódzkim,
  4. wymianę doświadczeń w poszukiwaniu bardziej skutecznych metod działań duszpasterskich,
  5. udzielanie pomocy w realizacji programu duszpasterskiego w parafiach,
  6. wspomaganie kapłanów w pracy duszpasterskiej.

 

Struktura personalna

4. Na mocy prawa na czele Rady stoi Arcybiskup Łódzki.

5. Rada składa się z przedstawicieli kapłanów diecezjalnych, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich w liczbie określanej przez Arcybiskupa.

6. Z urzędu członkami Rady są: biskupi pomocniczy, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Kurii i jego zastępca. Pozostałych członków Rady mianuje Arcybiskup.

7. Spośród członków Rady Arcybiskup powołuje na pięć lat sekretarza i jego zastępcę.

8. Zadaniem sekretarza jest:

  1. sporządzanie protokołu zebrań Rady,
  2. powiadamianie członków Rady o terminie i tematyce jej zebrań.

9. Gdy sekretarz Rady nie może pełnić swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje zastępca.

 

Funkcjonowanie Rady

10. Zebranie Rady odbywa się przynajmniej raz w roku.

11. Zebraniu Rady przewodniczy osobiście lub przez swego delegata Arcybiskup.

12. Tematykę i porządek zebrania Rady określa lub - na wniosek jej członków - zatwierdza Arcybiskup.

13. Gdy tego wymagają okoliczności, do rozpatrywania określonych spraw Arcybiskup może powołać stałe lub specjalne komisje, składające się z osób nie będących członkami Rady.

14. Komisji przewodniczy członek Rady wyznaczony przez Arcybiskupa.

15. Rada działa kolegialnie i wyraża swoją opinię większością głosów w jawnym głosowaniu.

16. Sekretariat Rady ma swoją siedzibę w gmachu w Kurii Archidiecezji Łódzkiej.

17. Kadencja Rady trwa pięć lat.

18. Rada ustaje z chwilą zawakowania stolicy biskupiej.

+ Władysław Ziółek
Arcybiskup Łódzki

ks. Andrzej Dąbrowski
Kanclerz

Łódź, 4 listopada 1998 r.