MUZEUM
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ARCHDIOCESAN MUSEUM
OF LODZ


           

„«Dobra kultury» mają służyć postępowi człowieka, a w kontekście społecznym zyskują specjalne znaczenie, ponieważ są podporząd­kowane ewangelizacji, kultowi i posłudze miłosierdzia. Ich typologia jest zróż­nicowana: malarstwo, rzeźba, architektura, mozaika, muzyka, literatura, dramat, kino. W tych różnorodnych formach artystycznych wyraża się twórcza moc ludz­kiego geniuszy, który posługując się językiem symboli, próbuje wyrażać orędzie wykraczające poza ramy rzeczywistości. Dzieła te, jeśli powstały z inspiracji du­chowej, mogą pomagać duszy w poszukiwaniu spraw Bożych, mogą się też stać interesującą formą katechezy i ascezy. (...) Muzea sztuki sakralnej nie są składowiskami martwych eksponatów, ale rozsadnikami wiecznie kwitnącego życia, w których przekazywany jest z pokolenia na pokolenie geniusz i duchowość wspólnoty wierzących”.

Jan Paweł II, Sztuka i kultura w służbie ewangelizacji,
Przesłanie do uczestników II Zgromadzenia Plenarnego
 Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury,
Castel Gandolfo, 25.09.1997, p. 2.