Instrukcja o filmowaniu i fotografowaniu w obiektach sakralnych

1. Do filmowania i fotografowania w obiektach sakralnych wymagana jest zgoda właściwych władz kościelnych.

Od osób realizujących film (zdjęcia fotograficzne) wymaga się takiego zachowania, które odpowiada świętości miejsca (kultura słowa i bycia, stosowne ubranie itp.).

2. Filmowanie lub fotografowanie do celów zawodowych (komercyjnych) wymaga zgody Kurii (por. art. 186 Statutów). Do jej uzyskania należy przedłożyć pełny scenariusz lub scenopis filmu oraz zapewnienie producenta o przekazaniu kopii zrealizowanego filmu na rzecz Kurii (parafii), jeżeli jest to obraz dokumentalny.

3. Osoba, która do celów komercyjnych podczas liturgii realizuje film lub zdjęcia fotograficzne, powinna z odpowiednim wyprzedzeniem omówić z proboszczem warunki planowanego przedsięwzięcia. Są one następujące:

Wymienione warunki powinny spełniać również te osoby, które podczas liturgii filmują i fotografują do celów prywatnych.

4. Zawodowi operatorzy kamer wideo (i innych) i fotografowie wykonujący na stałe swoje czynności podczas sprawowanej liturgii są zobowiązani do odbycia specjalnego kursu, który cyklicznie organizuje kurialna Komisja do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej. Uzyskane świadectwo ukończenia kursu nie narusza kompetencji proboszcza lub rektora kościoła, do których należy wydanie zezwolenia na filmowanie i fotografowanie w obiektach sakralnych.

5. Duszpasterze w ramach katechezy przed chrztem, bierzmowaniem i małżeństwem powinni zapoznać swoich parafian z zasadami obowiązującymi operatorów kamer i fotografów w obiektach sakralnych i podczas sprawowania liturgii. Pozwoli to uniknąć na przyszłość wielu nieporozumień, a miejscom sakralnym i sprawowanej liturgii zagwarantuje niezbędny porządek i właściwe zachowanie ze strony osób obsługujących kamery i aparaty fotograficzne.