III Synod Archidiecezji Łódzkiej

Słowo wprowadzające Arcybiskupa Łódzkiego

Kościół łódzki u progu trzeciego tysiąclecia

Dekret zatwierdzenia i promulgacji uchwał III Synodu Archidiecezji Łódzkiej

STATUTY III SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Normy wstępne

Księga pierwsza

Wewnętrzna organizacja Kościoła łódzkiego

1. Kuria Archidiecezji Łódzkiej
2. Rada Kapłańska i Kolegium Konsultorów
3. Kapituła Archikatedralna Łódzka
4. Rada Duszpasterska
5. Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni
6. Dekanaty i dziekani
7. Rektorzy kościołów i kapelani

Księga druga

Wierni Kościoła łódzkiego

1. Duchowieństwo
2. Instytuty życia konsekrowanego
3. Laikat

Księga trzecia
Posługa nauczania i wychowania w Kościele łódzkim

1. Przepowiadanie słowa Bożego
2. Katechizacja
3. Działalność misyjna
4. Katolickie szkolnictwo
5. Kultura i środki społecznego przekazu
6. Dialog ekumeniczny i światopoglądowy

Księga czwarta
Posługa uświęcania w Kościele łódzkim

1. Normy wstępne
2. Sakramenty święte
3. Sakramentalia
4. Liturgia godzin
5. Pogrzeb kościelny
6. Dni święte
7. Post i wstrzemięźliwość

Księga piąta
Posługa pasterzowania w Kościele łódzkim

1. Posługa duszpasterska w ogólności
2. Duszpasterstwo małżeństw i rodzin
3. Duszpasterstwo grup zawodowych
4. Duszpasterstwo powołaniowe
5. Działalność charytatywna
6. Duszpasterstwo chorych
7. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży
8. Inne formy posługi duszpasterskiej

Księga szósta
Dobra doczesne Kościoła łódzkiego

1. Administrowanie kościelnymi dobrami doczesnymi
2. Kościelne budownictwo i ochrona zabytków


ANEKSY

Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej

Zasady ogólne
Chrzest
Kanoniczno-duszpasterska rozmowa z narzeczonymi
Pogrzeb kościelny
Instrukcja o współpracy duszpasterzy parafii nowo powstałej z duszpasterzami parafii macierzystej (macierzystych)
Kancelaria
Posługa liturgiczna i duszpasterska
Podstawowe źródła finansowania budowy kościoła
Uposażenie kapłanów nowo powstałej parafii
Instrukcja o sposobie przekazywania majątku kościelnego przy zmianie na stanowisku proboszcza lub rektora kościoła

Instrukcja o sporządzaniu przez kapłana testamentu i o jego wykonaniu

Wzór testamentu kapłana
Instrukcja o zatrudnianiu świeckich pracowników kościelnych
Normy ogólne
Nawiązanie stosunku pracy
Uprawnienia pracowników kościelnych
Ustanie stosunku pracy
Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników kościelnych
Zasady końcowe
Instrukcja o katechizacji
Zasady ogólne
Katechizacja
Duszpasterstwo katechetyczne
Instrukcja o wynagrodzeniu księży katechetów i kapelanów

Instrukcja o filmowaniu i fotografowaniu w obiektach sakralnych

Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego

I. Nowe ustawodawstwo polskie, wprowadzające w życie instytucję małżeństwa konkordatowego
II. Zmiany w partykularnym prawie kanonicznym
III. Procedura zwyczajna (poza niebezpieczeństwem śmierci)
IV. Procedura w niebezpieczeństwie śmierci
Informacja o treści podstawowych przepisów prawa polskiego dotyczących zawarcia małżeństwa i jego skutków
Informacja o sposobie zawierania małżeństwa konkordatowego
Instrukcja o prowadzeniu duszpasterstwa małżeństw i rodzin

Przygotowanie do małżeństwa
a. Przygotowanie dalsze
b. Przygotowanie bliższe (katecheza przedmałżeńska)
c. Przygotowanie bezpośrednie (katecheza przedślubna)
Celebracja sakramentu małżeństwa
Duszpasterstwo małżeństw i rodzin
Służba życiu
Instrukcja o działalności inwestorów kościelnych

Budownictwo sakralne i kościelne
Ochrona oraz konserwacja zabytków i dzieł sztuki
Cmentarze
Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi

I. Nazwa
II. Organizacja
III. Zadania
Statut Rady Kapłańskiej

Zadania
Skład
Kadencja
Działalność
Statut Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej

Postanowienia ogólne
Struktura Kapituły
Prawa i obowiązki członków Kapituły
Zebrania Kapituły
Kanonicy honorowi Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej
Postanowienia końcowe
Statut Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej

Natura i zadania Rady
Struktura personalna
Funkcjonowanie Rady
Obrzęd wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza

Kalendarz III Synodu Archidiecezji Łódzkiej

Wykaz skrótów


Książkę zawierającą dokumenty III Synodu Archidiecezji Łódzkiej można nabyć w Księgarni Archidiecezjalnej mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 263 lub w Archidiecezjalnym Wydawnictwie Łódzkim.

[okładka]